องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เข้ารับการทวนสอบในกิจกรรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 22 มิ.ย. 65 อบต.จรเข้มาก นำโดยนายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มาก นายพิเชษฐ์ ต่างประโคนและนางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ รองนายก อบต.จรเข้มาก นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต. นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.จรเข้มาก เข้ารับการทวนสอบในกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่าย อพท.น้อย โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย อบต.จรเข้มากได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2563 - 2564 และเพื่อความต่อเนื่อง อบต.จรเข้มากจึงได้เข้าร่วมการทวนสอบในปี 2565 โดยมีสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ(สรอ.) เป็นผู้ทวนสอบ ร่วมกับองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท.
ผู้โพส : admin