messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0934829954
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0892818553
นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0802828239
ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย
เลขานุการ นายก อบต.จรเข้มาก
โทร : 0872586318
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839598749
account_box สมาชิกสภา
นายศุภวิชญ์ พิทักษา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0813591475
นายสมัคร ดึงประโคน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0633670489
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
โทร : 0939535994
นางสาวนัชธนิชา หาญประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.1
โทร : 0804637988
นางนันท์นภัส ดาทอง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
โทร : 0902439427
นายศิริชัย วิเศษสัตย์
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทร : 0931482794
นายคมสัน สมสาย
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทร : 0848319038
นายนำ สายแก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม.5
โทร : 0924761545
นายรามินทร์ แวงวรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทร : 0880501199
นายศุภฤกษ์ ปลาน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.8
โทร : 0897211072
นายจำนงค์ ชัยสาน
สมาชิกสภา อบต. ม.9
โทร : 0862472919
นายบุญหา เพ็งเพราะ
สมาชิกสภา อบต. ม.10
โทร : 0819677015
นายออน อินทร์ประโคน
สมาชิกสภา อบต. ม.12
โทร : 0802969257
นายปัญญาศักดิ์ โพธิ์แก้ว
สมาชิกสภา อบต. ม.13
โทร : 0627411799
นายเย็น สมัครคดี
สมาชิกสภา อบต. ม.14
โทร : 0639658236
นายอนงค์ สิงหลอด
สมาชิกสภา อบต. ม.15
โทร : 0807302306
นายสะอาด ทำนา
สมาชิกสภา อบต. ม.16
โทร : 0970209873
นายบุญจอง พิศบัติ
สมาชิกสภา อบต. ม.17
โทร : 0876559881
นายธน ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภา อบต. ม.18
โทร : 0862547540
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0924449774
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0806369627
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0964155399
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
จ่าเอกอนุศิษฏ์ สมานมิตร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 0640855623
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0650154291
นางสาวเกวลิน พูนสวัสดิ์
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910896
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
จ.อ. อนันท์ ทวันเวทย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0852063246
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นางสาวธีราภรณ์ หมายประโคน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายเจษฎา อ่อนวาจา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639960052
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
คนงาน
โทร : 0804792942
นางสาวสุภาวี ชัยวิเศษ
คนงาน
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงาน
โทร : 0864187344
account_box กองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
account_box กองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
ว่าง
คนงาน
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงาน
โทร : 0943708985
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสาวอุมาพร ตึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
น.ส.วรรณธนา ทรงประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0973352942
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0958910790
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0882504236
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0944946023
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
คนงานทั่วไป
โทร : 0637623663
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0938462062
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวสายฝน หิงประโคน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 092-9356912