องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 227
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
นางสาวพาพัชร์ ศรีชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก
ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย
เลขานุการ นายก อบต.จรเข้มาก
ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย
เลขานุการ นายก อบต.จรเข้มาก
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839598749
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839598749
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร : 0956098288
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0862634011
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0878691433
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0806369627
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 0806369627
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

โทร : 0973352942
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0885946632
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0817303920
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0817303920
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0610393020
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0610393020
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910789
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910789
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0874446570
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0874446570
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0639960052
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0639960052
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0804792942
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0804792942
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
โทร : 0639453454
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
โทร : 0639453454
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0864187344
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0864187344
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
โทร : 0610230969
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
โทร : 0610230969
account_box กองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางปภาวรินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พูนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0812654290
นางสาวจุฑามาศ พูนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0812654290
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0837478884
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0837478884
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
account_box กองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0839522195
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0839522195
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0854905697
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0854905697
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0973352942
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0958910790
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0958910790
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0882504236
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0882504236
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0944946023
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0944946023
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
คนงานทั่วไป
โทร : 0637623663
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
คนงานทั่วไป
โทร : 0637623663
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0938462062
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0938462062
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0982290339
นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0982290339
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก