องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 323
account_box คณะผู้บริหาร
account_box สมาชิกสภา

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0939535994
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839598749
นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0839598749
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร : 0956098288
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0862634011
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายพิเชษฐ์ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0878691433
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0806369627
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 0806369627
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

โทร : 0973352942
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 0885946632
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร : 0817303920
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0817303920
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0610393020
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0610393020
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910896
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910896
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0874446570
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0874446570
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0639960052
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0639960052
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0804792942
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0804792942
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
โทร : 0639453454
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
โทร : 0639453454
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0864187344
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0864187344
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
โทร : 0610230969
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
โทร : 0610230969
account_box กองคลัง
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางฉวีวรรณ กังประโคน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862634011
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางพรทิพย์ ดึงประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 0918344673
นางปภารวินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางปภารวินทร์ ประเมินชัย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0813152505
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
นางสาวศันสนีย์ คงสืบ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0889697814
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ พูนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0812654290
นางสาวจุฑามาศ พูนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
โทร : 0812654290
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0837478884
นางสาวลลิตา เขียวรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0837478884
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาววัลลภา สลับเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0618875775
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นางสาวปพิชญา เดียรประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0620315603
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
นายชุมพล เสือประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0997514319
account_box กองช่าง
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายพิเชษฐ แวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0878691433
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
นายนนทภพ มาพิทักษ์
นายช่างโยธา
โทร : 0973435394
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
จ.ส.อ.สมคิด เมื่อประโคน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0870168825
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายกนกศักดิ์ หงษ์ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0842868168
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายอรุณ สวายพล
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 044666247-8
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายธวัตชัย วิภูชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 0910179217
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายยศพล วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0648285059
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
นายวิรุฬ ศรีสัน
คนงานทั่วไป
โทร : 0823644329
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0839522195
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0839522195
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0854905697
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0854905697
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตรรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0973352942
นางสาวนันทิกานต์ สิงคเสลิต
นักวิชาการเกษตร
โทร : 0973352942
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0958910790
นายสราวุธ ต่างประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0958910790
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นางอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0885946632
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0882504236
นายประกอบ พวงประโคน
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0882504236
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0944946023
นายฐากูร อยู่จงดี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 0944946023
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
คนงานทั่วไป
โทร : 0637623663
นางสาวน้ำทิพย์ มีหาญเสมอ
คนงานทั่วไป
โทร : 0637623663
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0817303920
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0938462062
นางสาวกรรณิการ์ โหระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0938462062
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0982290339
นางสาวกาญจนา แตร่งยอดรัมย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 0982290339
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร