messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. folder แบบฟอร์ม คำขอ/คำร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
insert_drive_file ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป 1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลจรเข้มาก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอประโคนชัย 12 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอประโคนชัย17 กิโลเมตร มีพื้นที่ 84.01 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองเก่าและมีโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือปราสาทเมืองต่ำ กุฏิฤษี มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีความเจริญรุ่งเรื่องนับพันปีมาแล้ว สันนิษฐานว่าแต่เดิมมีลำห้วย และวังน้ำที่มีความกว้างและลึก มีความอุดมสมบูรณ์ และตามชายฝั่งจะมีก้อนหินอยู่มาก ซึ่งก้อนหินเหล่านั้นจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายจระเข้ และชาวบ้านจึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านจระเข้มาก” ต่อมาเป็น “บ้านจรเข้มาก” ก่อตั้งพร้อมอำเภอประโคนชัย เมื่อปี 2440 มีกำนันปกครองดังรายนามต่อไปนี้ ตำบลจรเข้มาก มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาพูด มีทั้งเขมร ไทย ลาว ส่วย โดยมีราษฎรอพยพจากบ้านประโคนชัย บ้านตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดในภาคอีสาน หลายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานและมีลูกหลานมาถึงปัจจุบัน มีความอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นอู่ข้าว อู่นำของอำเภอประโคนชัย เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ได้ผลดีมาก เนื่องจากมีดินเหนียวสีดำ ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟ มีแร่ธาตุที่ข้าวต้องการ ประกอบกับมีลำคลอง ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว คือห้วยปูนหรือคลองปูน คลองลึก และมีระบบชลประทานที่บรรพบุรุษสร้างไว้แต่ครั้งสร้างปราสาทถึง 2 แห่ง คือบารายบ้านหนองบัวราย และบารายบา้ นโคกเมอื ง ทีเ่ รยี กวา่ ทะเลเมอื งต่ำ มีคำขวัญประจำ ตำบล ประพนั ธโ์ดยนางนภา เอี่ยมศิริ ว่า “จรเข้มากเมืองแห่งธัญญาหารอุดม ชื่นชมปราสาทเมืองตำ่ งดงามลำบาราย มากมายปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม”ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะจากสภาตำบล ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนต?ำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ด้วยพื้นที่ 84.01ตารางกิโลเมตร คลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน ปัจจุบันสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 85บ้านบุ หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้มาก
ภาพ