องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 235
account_box สำนักปลัด อบต.
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวพัทยา ปานะโปย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0956098288
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นางสาวอนัญญา ชินนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0852020282
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0817303920
นางวรารัตน์ ชำนาญกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 0817303920
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายจตุพงษ์ สว่างพล
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0818742835
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0610393020
นายโกสินทร์ แสนกล้า
นิติกร
โทร : 0610393020
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวเกวลิน วราเกษมจิต
นักประชาสัมพันธ์
โทร : 0906616505
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910789
นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทร : 0813910789
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
นายเกรียงไกร เมชบุตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0934858094
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นายธนากร เสาวไน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0933258361
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นางสาวกัญญาภัค หมายประโคน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0933258360
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายเทิดศักดิ์ วิภูชัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0902484609
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0874446570
นายนิกร ชัยปลัด
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0874446570
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายสันติ ราชประโคน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0883080029
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายรุ่งเรือง จันทร์ประโคน
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0807269929
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายสมเกียรติ ผลจันทร์งาม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 0972574002
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นายไพสรรณ์ สมัครคดี
ภารโรง
โทร : 0637397073
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0639960052
นายเจษฎา อ่อนวาจา
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0639960052
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0804792942
นางสาวกนกวรรณ ดีด้วยชาติ
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0804792942
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
โทร : 0639453454
นายวิทยา สลับเพชร
คนงานทั่วไป
โทร : 0639453454
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0864187344
นายอดิศักดิ์ ชัยชาญ
คนงานทั่วไป
โทร : 0864187344
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
โทร : 0610230969
นายพงศกร สมัครคดี
คนงานทั่วไป
โทร : 0610230969
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก