องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 276
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางสาวอุมาพร ดึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0839522195
นางสาวสุดารัตน์ แป้นอาทิตย์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0839522195
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก(ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0854905697
นายลีนวัตร วาลีประโคน
คนงานทั่วไป
โทร : 0854905697
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก