องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. info e-book

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวนิตยา พรรณลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0806369627
นายธนิตศักดิ์ นาราช
นักวิชาการศึกษา
โทร : 0929539542
นางผุสดี คลายโศก
ครู (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0621027592
นางสมบูรณ์ โงชาฤทธิ์
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0624980811
นางเกศินี ศรีสัน
ครู (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0934273646
นางสาวสุภัทร ค้ำชู
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0639166935
นางสาวนิภาภรณ์ ตรากลาง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
โทร : 0872610210
นายไฉน ชัยชาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0938923189
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายอิศรพล ตรีกูล
คนงานทั่วไป
โทร : 0943708985
นางสายชล อิสริยะวัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0833666796
นางสาวอุมาพร ตึกประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)
โทร : 0623195584
นางวัชรี ผลจันทร์งาม
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านโคกเมือง)
โทร : 0969740942
น.ส.วรรณธนา ทรงประโคน
ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านจรเข้มาก)