messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต. folder แบบฟอร์ม คำขอ/คำร้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์-พันธกิจ ของหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลจรเข้มาก คือ“ จรเข้มากเมืองแห่งความสุข ” พันธกิจ ภารกิจที่ 1 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ภารกิจที่ 2 การพัฒนาทางด้านสังคม ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา ตลอดจนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภารกิจที่ 3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและจัดหารายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และการจัดรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับกลุ่ม ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภารกิจที่ 4 การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภารกิจที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนาสถานที่ราชการไว้บริการประชาชน ภารกิจที่ 6 การพัฒนา­การท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้า OTOP