องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248อพ-สธ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 452
เดือนนี้ 10,075
เดือนที่แล้ว 16,787
ทั้งหมด 57,652

info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

           องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลจรเข้มาก คือ“ จรเข้มากเมืองแห่งความสุข ”

พันธกิจ

           ภารกิจที่ 1 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

           ภารกิจที่ 2 การพัฒนาทางด้านสังคม

ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ตลอดจนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           ภารกิจที่ 3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและจัดหารายได้  เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และการจัดรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับกลุ่ม  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

           ภารกิจที่ 4 การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

           ภารกิจที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนาสถานที่ราชการไว้บริการประชาชน

           ภารกิจที่ 6 การพัฒนา­การท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์   การพัฒนาบุคลากร     การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้า OTOP

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร