ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง