ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บร.ถ.78-004 สายโคกธาตุ ถึง บ้านประหูด หมู่ที่ 8 บ้านโคกธาตุ ตำบลจรเข้มาก