ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(สำนักปลัด อบต.) จำนวน 55 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง