ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับส่งวิทยุ) หมายเลขครุภัณฑ์ 461-55-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง