ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองสวัสดิการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง