ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกองช่าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง