ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักปลัด อบต. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง