ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง