ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 15 สายนายสาคร เอ็มอาบ - นายสวอง กล้าหาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง