ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ้มไม้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง