องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 381
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการนิเทศการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก
รายละเอียด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ตรวจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการนิเทศการสอนประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจรเข้มาก เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวนิตยา พรรณลา และ นายธนิตศักดิ์ นาราช นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ตรวจการประเมินและนิเทศการสอน ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำแนะนำ กำกับดูแล คุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับหรือรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตสื่อการเรียนการสอน การประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆในการสอนและพัฒนาเด็ก การรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษาให้น่าอยู่น่าเรียน และอื่นๆ ในการนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก นายกไพรฑูรย์ บาลโสง เข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินฯ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา #จรเข้มากเมืองแห่งความสุข เพื่อพี่น้องลูกหลานของชุมชนเรา เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร