องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 3 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก จัดโครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดป่าโคกเครือ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย โดยมีนายวิสุทธิ์ หมายประโคน นายก อบต.จรเข้มาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนางสาวอรุณรัตน์ ทิพย์นางรอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้นอกจากผู้เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังมี คณะผู้บริหาร อบต.จรเข้มาก นายพิเชษฐ์ ต่างประโคน รองนายก อบต. จรเข้มาก นางสาวพาพัชร ศรีชนะ รองนายก อบต.จรเข้มาก ร.ต.อ. พสิษฐ์ พงศ์ปลอดภัย เลขานุการนุการนายก ฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก หมู่ 1- หมู่ 18 นางสาวจิราภรณ์ ชิดอนันต์วงศ์ ปลัด อบต.จรเข้มาก นางสาวปิยะพัชร ศรีชนะ รองปลัด อบต. นางสาวนิตยา พรรณลา ผอ.กองการศึกษา นางสาวมนันทิกานต์ สิงคเสลิต รักษาการ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โครงการพัฒนาสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ส่งเสริมและปลูกฝังให้สตรีและประชาชนทั่วไปนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปปรุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สตรีและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสใดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 3. ส่งเสริมให้สตรีสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมในภาคเช้า คือ 1. การบรรยายเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายโดย นางจงกลณี ศรีชุม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย 2. การบรรยายธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมแนวทางการดำเนินการ บรรยายโดย ดาบตำรวจอิทธิกร ราชประโคน ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปรามปราม สถานีตำรวจภูธรโนนดินแดง กิจกรรมในภาคบ่าย คือ 1. ฝึกอบรมการทำน้ำยาล้างจานใช้ในครัวเรือน โดยนางสาวศรีสุดา วงศ์แก้ว เป็นวิทยากร 2. ฝึกอบรมการทำน้ำพริกนรก โดยนางสาวเตือนใจ ดีมาก เป็นวิทยากร 3. ฝึกอบรมการทำวุ้นเส้นแฟนซี โดยนางสาวพรเพ็ญ อื่นสุวรรณ เป็นวิทยากร
ผู้โพส : admin