องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248อพ-สธ

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 506
เดือนนี้ 10,129
เดือนที่แล้ว 16,841
ทั้งหมด 57,706

check_circle นโยบายการบริหาร
บทนำ

เจตนารมณ์ในการทำงาน

           กระผม นายไพฑูรย์  บาลโสง ในวันที่  30  กันยายน  2555  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลจรเข้มาก ให้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  พร้อมคณะผู้บริหารมีความภูมใจเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงคณะผู้บริหาร พร้อมที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน

ตำบลจรเข้มาก  ถือได้ว่าเป็นตำบลที่มีรูปแบบการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกภาคส่วนในตำบล  ในการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจังทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บทบาทหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก  มีแนวทางในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมอาชีพ  พร้อมทั้งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวในการพัฒนาท้องถิ่นและยึดแนวนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศ  เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของคนไทยทั้งประเทศ

สุดท้ายนี้ กระผมขอให้ท่านผู้อ่านติดตามรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ในเล่ม นะครับ หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น หรือต้องการทราบข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้เลยครับ  ขอบพระคุณครับ

 วิสัยทัศน์

           องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลจรเข้มาก คือ“ จรเข้มากเมืองแห่งความสุข ”

พันธกิจ

           ภารกิจที่ 1 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน    

ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

           ภารกิจที่ 2 การพัฒนาทางด้านสังคม

ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  สาธารณสุข  ศาสนา  ตลอดจนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           ภารกิจที่ 3 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนและจัดหารายได้  เพื่อนำไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ และการจัดรายได้ให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้กับกลุ่ม  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

           ภารกิจที่ 4 การพัฒนาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

           ภารกิจที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารงาน

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆและประชาชน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ การพัฒนาสถานที่ราชการไว้บริการประชาชน

           ภารกิจที่ 6 การพัฒนา­การท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  การประชาสัมพันธ์   การพัฒนาบุคลากร     การพัฒนาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ส่งเสริมสินค้า OTOP

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

           ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

1.1  การจัดการศึกษา

1.2  ส่งเสริมกีฬา สุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรค

1.3  การสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาสถาบันครอบครัว

1.4  สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้

1.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ AC ในปี  2558

1.6  ปรับโครงสร้างผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรให้เหมาะสม

1.7  ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนในหมู่บ้าน

           ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 

           ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

2.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2  บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3  การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

2.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว

2.5  การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

2.6  เชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

           ุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

           ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

3.1  การพัฒนาและส่งเสริม การทำการเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ ในการเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรกรรม

3.2  การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

3.3  การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3.4  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรกรรม

3.5  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน

3.6  ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC)

3.7  พัฒนาระบบแหล่งน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

3.8  ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.9  ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม

           ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้

4.1 การจัดให้มีการพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ

4.2  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.3  การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น

4.4  การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค

4.5  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.6  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

4.7  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.8  เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทางระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่น

4.9  สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

 แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

การพัฒนาทางด้านการศึกษา

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การพัฒนาทางด้านสังคม

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนางานเทศบาล

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร