องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
info กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141 |
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file แนวทางการดำเนินงานผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา 80 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2555 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 478 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1