องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
เดือนนี้ 6,324
เดือนที่แล้ว 13,048
ทั้งหมด 85,620

folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file 1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file 2.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file 3.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file 4.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file 5.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file 7.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file 8.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file 9.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file 10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file 11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file 12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file 13.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file 14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file 15.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file 16.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file 17.การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file 18.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file 19.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file 20.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค ลักษณะที่1 ง และ จ ลักษณะที่1
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
นายไพฑูรย์ บาลโสง
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลจรเข้มาก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร