องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก contact_phone ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบล
จรเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ที่อยู่ 85 หมู่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ : 044-666247 โทรสาร : 044-666248

คู่มือสำหรับประชาชน
apps คู่มือสำหรับประชาชน
อพ-สธ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 281
apps คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file 1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file 2.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file 3.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file 4.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file 5.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file 7.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file 8.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file 9.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file 10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file 11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file 12.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file 13.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file 14.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file 15.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file 16.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file 17.การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file 18.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file 19.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file 20.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค ลักษณะที่1 ง และ จ ลักษณะที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก
นายวิสุทธิ์ หมายประโคน
นายก อบต.จรเข้มาก